Thema 2: Verantwoording samenwerking

15/05/2020
15/05/2020

Het onderzoek Thema 2 heeft als titel: Functies en vormen van horizontale verantwoording in het mbo

Hieronder treft u een lijst aan van de consortiumpartners, de samenvatting van het onderzoek en verwijzing naar relevante pagina's. 


Consortiumpartners

Dr. M.A. Oomens (Oberon BV)

Dr. M.E. Honingh (Radboud Universiteit Nijmegen)

Drs. J.M. Bokdam (Oberon BV)

Prof. dr. T. Brandsen (Radboud Universiteit Nijmegen)


Samenvatting

Horizontale verantwoording is al geruime tijd een van de sturingsinstrumenten in het mbo. Horizontale verantwoording behelst een proces van informeren, debatteren en oordeelsvorming: een geïnformeerde dialoog met belanghebbenden, waarbij belanghebbenden daadwerkelijk betrokken worden bij het beleid. Belanghebbenden in het mbo vormen echter geen homogene groep, wat de bestuurlijke opdracht een zoektocht maakt naar geschikte vormen en functies.

Er is vooralsnog weinig empirisch onderzoek gedaan naar horizontale verantwoording door mbo-instellingen. Dit onderzoek betreft een omvattend exploratief onderzoek naar horizontale verantwoording door mbo-instellingen in de praktijk. Het doel is antwoord te geven op de volgende onderzoeksvragen:

1. Hoe wordt horizontale verantwoording door mbo-instellingen vormgegeven?
2. Welke opbrengsten heeft horizontale verantwoording voor mbo-instellingen, -opleidingen en belanghebbenden?
3. Wat is de relatie tussen enerzijds horizontale verantwoording en anderzijds verticale verantwoording, medezeggenschap en intern toezicht?

Horizontale verantwoording is een complex en dynamisch proces. Zicht krijgen op de werking en uitkomsten van dit proces vraagt om diepgang en kwalitatieve informatie. Om hier recht aan te doen omvat het onderzoek een literatuuronderzoek en een meervoudige geneste casestudie, waarbinnen we werken volgens een mixed methods-benadering die bestaat uit documentenanalyse, interviews en observaties. De onderzoeksresultaten geven individuele instellingen en opleidingen de mogelijkheid beter te reflecteren op doel, uitvoering en opbrengsten van hun eigen horizontale verantwoordingsaanpak. Daarnaast dragen de resultaten sectorbreed en beleidsmatig bij aan begripsverheldering, inzicht in de (on)mogelijkheden van horizontale verantwoordingseisen en de invloed daarvan op verticale verantwoordingsrelaties in het mbo. Het onderzoek omvat een uitgebreid plan voor kennisdeling op wetenschappelijk, beleidsmatig en praktijkniveau.


Deze samenvatting staat ook op de NRO-projectpagina:

https://www.nro.nl/toekenningen-horizontale-samenwerking-en-verantwoording-door-mbo-instellingen/


Relavante pagina's 

Consortiumpartners

https://www.oberon.eu/wie-zijn-wij/onze-mensen/persoon/margot-oomens.html

https://www.oberon.eu/wie-zijn-wij/onze-mensen/persoon/johan-bokdam.html

https://www.ru.nl/personen/honingh-m/

https://www.ru.nl/personen/brandsen-t/ 


Publicaties over de horizontale dialoog

https://www.oberon.eu/ons-portfolio/publicaties.html?q=&e=18